Now showing items 218-237 of 463

  • Malleable Mitochondrion of Trypanosoma brucei 

   Verner, Zdeněk; Basu, Somsuvro; Benz, Corinna; Dixit, Sameer; Dobáková, Eva; Faktorová, Drahomíra; Hashimi, Mir Mohamod Hassan; Horáková, Eva; Huang, Zhenqiu; Paris, Zdeněk; Peña-Diaz, Priscila; Ridlon, Lucie; Týč, Jiří; Wildridge, David; Zíková, Alena; Lukeš, Julius (Elsevier Sc., 2015)
   The importance of mitochondria for a typical aerobic eukaryotic cell is undeniable, as the list of necessary mitochondrial processes is steadily growing. Here, we summarize the current knowledge of mitochondrial biology ...
  • Manipulační techniky jako prevence rizik poranění a zajištění bezpečné péče 

   Trešlová, Marie; null, null; Svidenská, Tereza; Dolák, František; Rolantová, Lucie; Hudáčková, Andrea; Maňhalová, Jana; Chloubová, Ivana; Stasková, Věra; Belešová, Romana; Filausová, Drahomíra (Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020)
   Úvod: Problematika fyzické manipulace s pacientem při poskytování ošetřovatelské péče je dlouhodobě sledovaným fenoménem především v zahraničí. V realizovaném projektu jsme se zaměřili na méně publikované faktory, kterými ...
  • Medieval and Modern Water Management. An example from the excavation in Písek – Bakaláře-square (Southern Bohemia) 

   Houfková, Petra; Chytráček, M.; Jiřík, J.; Gruber, H; Kovačiková, Lenka; Michálek, J.; Sandner, R.; Pták, Martin; Schmotz, K.; Šálková, Tereza (Verlag Marie Leidorf, 2013)
   This article provides new evidence for water management in the area of the Bakaláře-square in Písek (southern Bohemia). The Latin School in this area is dated to the early modern period, however, its medieval predecessor ...
  • Metaphor and metonymy as a means of economy of expression 

   Kos, Petr (The Slovak Association for the Study of English, 2019)
   This paper deals with metaphor and metonymy in word formation from an onomasiological perspective. As the treatment of both metaphor and metonymy in word formation has previously been rather neglected, it aims to show that ...
  • Methods of Lean Production to Improve Quality in Manufacturing 

   Pech, Martin; Vaněček, Drahoš (Technická univerzita v Košiciach, 2018)
   Purpose: Quality in manufacturing can be improved by using lean production methods. The paper discusses traditional and modern methods of lean production and their use in different enterprises. Methodology/Approach: Through ...
  • Mezinárodní cvičení Austrian Bavarian Czech Forest Fire Drill 2017. 

   Kavan, Štěpán; Vacková, Martina; Rožboud, Pavel (Vysoká škola bezpečnostného manažerstva v Košicích, 2017)
   Příspěvek reflektuje problematiku přeshraniční spolupráce se zaměřením na ochranu obyvatelstva a krizové řízení. Mezinárodní spolupráce je řešena v pohraničních oblastech Jihočeského kraje a to zejména na příkladech ...
  • Minimalizace rizik a teorie tří pilířů u léčiv zvyšující riziko pádů 

   Vlček, Jiří; Bártlová, Sylva; Brabcová, Iva; Doseděl, Martin; Hajduchová, Hana; Kuběna, Aleš; Malý, Josef; Tóthová, Valérie; Vosátka, Jan (Solen, s.r.o., 2019)
   Pády jsou nežádoucí jevy, které mohou významně poškodit pacienta. Pády jsou rizikové především u seniorů. Jsou publikovány zprávy, že až u ¼ pacientů, kteří vyhledali ze zdravotních důvodů emergenci, byl pád hlavním důvodem. ...
  • Mitigation of Arctic Tundra Surface Warming by Plant Evapotranspiration: Complete Energy Balance Component Estimation Using LANDSAT Satellite Data 

   Nedbal, Václav; Láska, Kamil; Brom, Jakub (MDPI AG, 2020)
   Global climate change is expected to cause a strong temperature increase in the polar regions, accompanied by a reduction in snow cover. Due to a lower albedo, bare ground absorbs more solar energy and its temperature can ...
  • Modus exprese osobní paměti v literárním textu 

   Papoušek, Vladimír (Adam Mickiewicz University, Institute of Slavonic Philology, 2019)
   Hlavní tezí autora této studie je názor, že takto zkalená osobní paměť transformovaná do literárního textu není v žádném případě ztvárněním minulé reality individuální. Tzv. osobní paměť v literatuře je vždy soubor řečových ...
  • Monitorování a podpora zdravotní gramotnosti v primární péči - u praktických lékařů pro děti a dorost 

   Lískovcová, Ilona; null, null (Solen, s.r.o., 2020)
   V posledních letech se odborná veřejnost shoduje na tom, že včasná podpora zdravotní gramotnosti může být základem pro zlepšení zdravotního stavu a může pozitivně ovlivnit zdraví v průběhu života. Není mnoho důkazů o úrovni ...
  • Motivation as part of prevention of cardiovascular diseases as seen by citizens of the Czech Republic 

   Olišarová, Věra; null, null; Tóthová, Valérie; Chloubová, Iva; Adámková, Věra (STEF92 Technology Ltd., 2017)
   Background: Cardiovascular diseases constitute one of the main causes of deaths in Europe. They also rank among the most frequent causes of disability. That leads to high economic burden. The occurrence of those diseases ...
  • Možnosti využití koncepčních modelů kulturních kompetencí v ošetřovatelské profesi 

   Maňhalová, Jana; Tóthová, Valérie (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2016)
   Výzkumné šetření bylo zaměřeno na možnosti využití koncepčních modelů kulturních kompetencí v ošetřovatelství. Výzkum byl koncipován jako přehledová studie a byl proveden na základě obsahové analýzy studií publikovaných v ...
  • Na pohřebišti uměleckých děl: Dewey a Adorno o muzeální koncepci umění 

   Dadejík, Ondřej; Paštéková, Michaela; Brezňan, Peter (Slovenská asociácia pre estetiku, 2019)
   Tento článek sleduje dva cíle: Za prvé, načrtnout paradox, který spočívá ve zjevné, ale kontradiktorické přítomnosti dvou aspektu muzeí a galerií. Muzea i galerie jsou místy dvojí transformace. Muzea mění věci z živých ...
  • Na stopě odolnosti českého stravování vůči krizím 

   Zdeňka, Smutná; Barbora, Duží; Vávra, Jan (Český zahrádkářský svaz, 2020)
   Článek, představující změny vztahu k jídlu v Česklu během pandemie Covid-19, první díl.
  • Na stopě odolnosti českého stravování vůči krizím II 

   Barbora, Duží; Zdeňka, Smutná; Vávra, Jan (Český zahrádkářský svaz, 2020)
   Článek, zabývající se změnami vztahu Čechů k potravinám během pandemie Covid-19.
  • Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích 

   Svatoš, Roman; Konečná, Hana (C. H. Beck, 2019)
   Již delší dobu se diskutuje nejenom v odborných kruzích, jak uchopit náhradní mateřství. Především je kritizována současná situace, kdy náhradní mateřství není v České republice právně regulováno a je realizováno „živelně“, ...
  • Nález hrobu v Mikulandské ulici před novým objektem čp. 137/II 

   Starec, Petr; Kuželka, Vítězslav; Světlík, Ivo; Kovačiková, Lenka (Muzeum hlavního města Prahy, 2020)
   Při rekonstrukci povrchů a úpravě automobilového provozu v ulici Národní a v blízkém okolí byl prováděn Muzeem hlavního města Prahy archeologický kontrolní dohled, který se soustředil mj. i na opravy stávajících uličních ...
  • Nález sídlištního objektu kultury nálevkovitých pohárů a eneolitické sekery v Bačalkách, okr. Jičín 

   Novák, Radek; Šída, Petr; Kovačiková, Lenka (Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2018)
   Na počátku září 2015 proběhl rozsahem malý záchranný archeologický výzkum, vyvolaný liniovým výkopem pro optický kabel v blízkosti vsi Bačalky v okrese Jičín (obr. 1). Výkop protnul sídlištní objekt kultury nálevkovitých ...
  • Nálezy zvířecích kostí z Jilemnice 

   Kovačiková, Lenka (Státní okresní archiv Semily, 2018)
   Soubor 298 zvířecích kostí a zubů byl získán v roce 2016 při záchranném archeologickém výzkumu ve východní části zámeckého parku v Jilemnici (okr. Semily), v místě tzv. zahradního domu (st. p. 59).1 Vybíraný osteologický ...
  • Následky pádů pacientů 

   Horová, Jana; Brabcová, Iva; Krocová, Jitka (Slezská univerzita v Opavě, 2019)
   Zranění způsobená pádem pacienta jsou závažnou komplikací prodlužující léčbu a hospitalizaci. Cílem práce bylo zjistit výskyt zranění způsobených pády a související faktory u pacientů velkého lůžkového zdravotnického ...